Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky - DR štúdio s.r.o. - OLTRE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÉ OD 1. 1. 2016

Čl. 1 Základné ustanovenia

1.1 Kúpna zmluva a zmluva o preprave, vrátane voliteľnej služby vynášky tovaru, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

1.2 Predávajúcim a poskytovateľom služieb je Dr štúdio, s r.o., so sídlom Priekopská 34, 036 08 Martin , IČO: 36406562, DIČ:2020123083  spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13685/L (ďalej iba „dodávateľ“).

1.3 Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.bamboo.skwww.bamboo.skČl. 2 Informácie o tovare a cene
2.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy dodávateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru.

2.2 Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.

2.3 Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.  Kúpna cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru a cenu vynášky tovaru, ak bola uzavretá zmluva o preprave. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.5 Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za dodávateľov návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.6 Pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, zamestnaneckých alebo akýchkoľvek iných zliav, napr. zľavy na maloobchodných predajniach dodávateľa; zľavy uvedené v sekcii „Výpredaj“ navigačného menu elektronického obchodu elektronického obchodu nie sú týmto dotknuté.

Čl. 3 Objednanie tovaru

3.1 Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje:a. meno a priezvisko,b. adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,c. adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak si kupujúci objedná aj samostatnú službu prepravy tovaru alebo niektorú prevádzku dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere tovaru,d. telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),e. ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, adresa dodania na území Slovenskej republiky, ak sa objedná samostatná služba prepravy tovaru alebo niektorá prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere, IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH,f. druh, množstvo a cenu tovaru.

3.2 Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je súčasťou navigačného menu elektronického obchodu.

3.3 Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, požiadavkou kupujúceho na miesto dodania v niektorej prevádzke dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP resp. adresou dodania na území Slovenskej republiky ak si kupujúci objedná službu prepravy tovaru, udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa čl. 11 týchto VOP, potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote a lehote na prepravu tovaru (čl. 9).

3.4 Po doručení bude objednávka spracovaná a dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky", ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje realizácia objednávky a ani nevzniká kúpna zmluva či zmluva o preprave medzi dodávateľom a kupujúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. 4 Uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave

4.1 Pred potvrdením objednávky dodávateľ overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim.

4.2 Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom "Potvrdenie objednávky" okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:a. v lehote určenej týmito VOP alebob. v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky aleboc. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.Prílohou potvrdenia objednávky je zálohová faktúra, ktorá obsahuje informáciu o  celkovej cene (kúpna cena za tovar, prepravné a cena za vynášku ak si kupujúci tieto samostatné služby objednal a pod.) a dodacej lehote, pričom maximálna dodacia lehota podľa bodu 9.1 týchto VOP nemôže byť prekročená.

4.3 Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.4 Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku prípadne aj uzatvorenie zmluvy o preprave na diaľku ak si kupujúci túto samostatnú službu objednal. Výnimku predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.5 alebo bodu 4.3 týchto VOP.

4.5 Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy ako aj zmluvy o preprave ak bola uzatvorená.

Čl. 5 Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od• kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia  tovaru ako aj• zmluvy o preprave tovaru do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia,ak si dodávateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

5.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:a. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa (bod 1.2 VOP) alebob. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) aleboc. doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

5.3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v  § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípadea. ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebob. ak bola služba prepravy tovaru príp. služba vynášky tovaru poskytnutá so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o preprave.Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

5.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci tovar pokiaľ je to možné zašle späť:o nepoužívaný,o nepoškodený,o kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),o v pôvodnom obale.V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci dodávateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

5.5. Dodávateľ odporúča kupujúcemu tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Dodávateľ nepreberá zásielky na dobierku. Dodávateľ kúpnu cenu za tovar vráti kupujúcemu prevodom na ním určený bankový účet, a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

5.6. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša dodávateľ. Kupujúci môže požiadať dodávateľa o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má dodávateľ právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného. Predávajúci vráti peniaze kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní od dodania podkladov od kupujúceho, ktoré sú potrebné pre prevod.

5.7. Preprava tovaru a vynáška tovaru sú samostatne poskytované služby, ktoré nie sú poskytované automaticky a kupujúci si ich môže, ale nemusí objednať. Preto sa náklady súvisiace s objednanou prepravou tovaru a príp. aj vynáškou tovaru, nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.S poukazom na ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak bola preprava/vynáška zrealizovaná so súhlasom spotrebiteľa v rámci lehoty na  odstúpenie.

5.8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu
 • ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným kupujúcemu:
  • doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo
  •  elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Čl. 6 Stornovanie objednávky

6.1 Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku, kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):

a. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) alebo
c. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

Čl. 7 Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci).

7.2 Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:

 • nevhodnou manipuláciou
 • nevhodnou montážou s výnimkou bodu 7.3 VOP
 • opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania
 • nevhodným ošetrovaním
 • vplyvom poveternostných podmienok
 • úmyselným poškodením.

Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.3 Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo nevhodnou montážou zo strany kupujúceho sa považuje za vadu tovaru, ak sa kupujúci riadil nesprávnymi pokynmi uvedených v návode na montáž alebo v návode na použitie.Vada tovaru, ktorá vznikla nevhodnou montážou sa považuje za vadu tovaru ak montáž zabezpečil dodávateľ.

7.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.

7.6 Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:i. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa aleboii. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií (bod 1.6 VOP) aleboiii. doručeným dodávateľovi prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu aleboiv. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

7.7 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie:

 • doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo 
 • elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

V potvrdení o prijatí reklamácie dodávateľ oznámi kupujúcemu či a kde má doručiť reklamovaný tovar alebo či ohliadku reklamovaného tovaru vykoná pracovník dodávateľa v mieste kde sa tovar nachádza.

7.8 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.9 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru
b. výmenou tovaru
c. vrátením kúpnej ceny tovaru
d. vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

7.10 Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku/tovaru za nový výrobok/tovar.

7.11 Bez ohľadu na vyššie uvedené je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záruka

7.12 Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

7.13 Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedená dlhšia záručná doba a  začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.14 Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 8 Platobné podmienky

8.1 Kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné a  cenu za vynášku tovaru ak bola uzatvorená aj zmluva o preprave (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

8.2 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:a. v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,b. v hotovosti resp. platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,c. prevodom na bankový účet dodávateľa pred dodaním tovaru,d. platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru

8.3 Ak  kupujúci  neuhradí  celkovú cenu  spôsobom  podľa  tohto článku VOP,  nie  je  dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Čl. 9 Podmienky dodania tovaru

9.1 Kupujúci a  dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ splní objednávku podľa dátumu uvedeného na objednávke.

9.2 Službu prepravy tovaru do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke zabezpečuje výlučne dodávateľ z dôvodu bezchybného a bezpečného dodaniu tovaru. Vynáška tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je poskytovaná automaticky v rámci plnenia zmluvy o preprave. Kupujúci si ju môže objednať osobitne pri uzatváraní zmluvy o preprave. Vynášku tovaru nie je možné objednať samostatne bez uzatvorenia zmluvy o preprave, zmluva o preprave bez vynášky tovaru je možná.Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v prevádzke dodávateľa. 

9.3 Dodávateľ bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr dva dni pred jeho dodaním.

9.4 Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.

9.5 Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne:a) adresa na území Slovenskej republiky ak sa uzavrela zmluva o preprave alebob) prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere.

9.6 Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:
a) umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na vykladacej plošine dopravného prostriedku ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o preprave alebo
b) zloží tovar z vykladacej plošiny dopravného prostriedku a vynesie ho do nehnuteľnosti uvedenej v zmluve o preprave ak si kupujúci objednal aj vynášku tovaru alebo
c) umožní  kupujúcemu  s  tovarom  disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz  tovaru  z miesta  dodania si zabezpečí kupujúci  na  vlastné náklady  a nebezpečenstvo.

9.6 Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 

9.7 týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na faktúre.V prípade uzatvorenia zmluvy o preprave kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3 VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:a) informovať dodávateľa,b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

9.8 Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

9.9 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo
b) tovar nie je kompletný alebo
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

9.10 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP.

9.11 Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

9.12 Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:
a) faktúru
b) príjmový pokladničný doklad ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti
c) písomnú informáciu v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Čl.10 Prepravné

10.1 Cena za prepravu tovaru sa uvádza na faktúre.

10.2 Cena za prepravu tovaru sa určuje individuálne na základe dohody medzi predajcom a kupujúcim.

10.3 Ak je v jednom termíne spoločne prepravovaných viac tovarov hoci aj podľa viacerých  zmlúv o preprave uzatvorených s tým istým kupujúcim platí sa len jedno prepravné.

Čl.11 Spracovanie osobných údajov

11.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

11.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

11.3 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.

11.4 V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adrese obchod@bamboo.sk. Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

V Martine  dňa 1. 1. 2016

Reklamačný poriadok

1.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.


1.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.oltre.skwww.bamboo.sk

 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 • predávajúci chybný tovar vymení.
 • 1.30. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.16. tohto reklamačného poriadku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

  • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

  1.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

  1.32. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

  1.33. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

  1.34. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 1.11. tohto reklamačného poriadku, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

  1.35. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

  Postup reklamácie


  1.36. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.skhttp://www.mhsr.skČasť II.

  Reklamačný poriadok, pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

  1.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej tiež ako „podnikateľ“) je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Aktuálny zoznam servisných stredísk poskytnú pracovníci reklamačného oddelenia. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.


  1.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, a to v tých častiach, ktorý sa týka podnikateľov, zverejnený na internetovej stránke predajcu www.oltre.skwww.bambo.skwww.oltre.sk

  Košík

  Váš košík je prázdny

  Pridajte do košíka prvý produkt